Parc, Biblioteca i Masia de Can Llaurador. Teià.

.


+ video +

Client
Diputació de Barcelona | Ajuntament de Teià 
Dates
2006 - 2009 (Ph1) - In Progress

Architects 
Berta Barrio Uría i Sergi Godia Fran
Architectural  and Consultant Team
Josep Peraire, Ana Fernández, Marta Uriarte (Architects), Benedicto Gestió de projectes SLP (Quantity surveyor), Blazquez-Guanter SLP (Structures), Imogep SA (Engineers), Bet Figueras (Landscape architect)
Construction Team (Ph1)
J.Anton Novo, Fernando Nieves, César la Torre (Q.S)
Contratas y Obras SA (Construction Company)
Photographs by
Adrià Golua i Berta Barrio
Construction Cost
3.014.400€ (Phase 1)
5.200.000 (Global)
Area
1.167 m2 (Library) 
500 m2 (Masia)
3Ha (Park).

Awards
Finalist III Premis Mediterranis del Paisatge. 2011.
Pre finalist XI BIENAL 
Publications
/ ON Diseño. Núm: 321
/ Oficinas. Arquitectura + Interiorismo. Núm: 280
/ VIA Construcción. Núm: 51 i 81 
/ Paisajismo. Núm: 8 / BonesPràctiques pel Paisatge en àrees Urbanes
/ Catálogo XI BIENAL. 


/ The Park, Public Library and restoration of the “Masia Can Llaurador” are part of the same project located in Teià, 20 km away from Barcelona.
The three new cultural facilities are located in the old agricultural land of the Masia, the historical building form 16th century that gives its name to the project.
The project has a strategical position in the area of Teià and it has become to the main connection between the old town and the new part on south-west.
The organization of the whole is inspired by the farming fields of vineyard and flower cultivation that are the traditional agricultural activity of this environment from Roman Age. According to this, the level gap between the Library and the Park’s low level is solved through a terraced topography with pedestrian paths as the vineyard structures. The colors and the smells of the Mediterranean planted vegetation are one of the strongest elements of the project.

The location of the Library in the Park was a strategy focused on guaranteeing a wider use of this space. It acts as a support of the new activity.
The Library is placed under a fold of the ground. Its façade is the face of one of the terraces that characterize the site. It is perfectly integrated in the territory and uses a landscape language that respects the symbolic value of the “Masia de Can Llaurador”. The fact that the Library seats on an intermediate level generates, on its roof, a new public space around the “Masia”. In this area, the Park paths are mixed with the green roof of the Library. Through skylights, the activity inside can be seen.
The reading patio is part of the public space and allows the pedestrians to cross it. Crossing the Library hall you can reach to the lower level of the Park. From indoor space of the Library, the large window shows the majestic landscape of the Village; their mountains and their fields. The courtyard, located in the middle of the library, is a pleasant place to read.
The program is clearly distributed, the access is on the middle and the adult and children programs are located to each side. The daylight fills the interior space through the large skylight and a book can be read sitting at the 70m table, looking the landscape.

Currently, the execution of the first phase of the Project has revitalized the activity of the town. The fact that the Library is open all day long from monday to friday and saturday morning guarantees a full activity. During the week, the students ocuppy the space and they meet in the Park; on weekends the adults, coming from other villages as well, relish the reading and the new public space where they can enjoy the walking, the sun and the people. Early in the morning you can find children playing and running through the Park paths in their way to the school; in the evening someone may decide to take a walk after taking the bus from the train Station. At night, everything is still and the paths can be seen illuminated from within.
El Parc, la Biblioteca Pública i la rehabilitació i transformació de la Masia de Can Llaurador en Arxiu Municipal formen part d’un mateix projecte d’intervenció.
El paisatge de Teià està fortament lligat al mar i el bosc Mediterrani, però la seva intensa activitat agrícola en el conreu de la vinya i de la flor han modelat durant anys un paisatge de terrasses i colors molt singular.
La estructura urbana del poble té el seu origen en l’agrupació de diverses Masies i respectius camps de conreu al voltant de l’antic temple parroquial entre els S. XIV i S. XVIII.
El projecte ocupa els antics camps de conreu de la Masia de Can Llaurador (segle XVI) i té una posició estratègica dins el Municipi. En ell conflueixen els dos accessos principals al poble i actua com a ròtula entre el casc antic i els nous barris residencials. 

La Biblioteca
La geometria organitzativa del Parc, troba el seu origen en els singulars camps de cultiu tradicionals del Maresme amb cultius de flors i llargues franges de colors. 
La Biblioteca s’ubica sota un plec del terreny. La seva façana és la cara d’un dels talussos que caracteritzen el solar, per sobre dels quals, concorren els camins. La Biblioteca està perfectament integrada en l’entorn adoptant un llenguatge paisatgístic que respecta el valor simbòlic de la Masia com a fita patrimonial. Lo antic i lo nou es sumen harmònicament revaloritzant el paisatge local i configurant el que serà la imatge representativa de l’entrada a Teià.
El programa, en l’interior, es distribueix de forma clara i ordenada . El vestíbul ocupa l’espai central i a cada costat es disposen el programa d’adults i el de nens.
La Llum natural és un dels principals protagonistes de l’espai interior. La llarga lluerna ens proporciona llum indirecta en les parts més allunyades de la façana principal. La taula de lectura de 70m de longitud, disposada al llarg de la façana, emfatitza la contemplació del paisatge i la relació entre el poble i els seus habitants, entre la natura i les persones. La gelosia  ens protegeix del sol i evoca la imatge d’una llibreria plena de llibres de colors que filtra la llum i retalla el paisatge proporcionant, en l’interior, una atmósfera agradable per a la lectura.
La coberta enjardinada i la situació mig enterrada de l’edificació proporciona a l’edifici una alta eficiència energètica que aprofita la inèrcia tèrmica del terreny. L’aigua de la coberta i els drenatges del parc, un cop finalitzades totes les fases, es conduirà fins l’antiga bassa de la Masia a fi de reaprofitar-la.

El Parc, la Biblioteca Pública i la rehabilitació de la Masia de Can Llaurador formen part d’un mateix projecte d’intervenció.
El paisatge de Teià està fortament lligat al mar i el bosc Mediterrani, però la seva intensa activitat agrícola en el conreu de la vinya i de la flor han modelat durant anys un paisatge de terrasses i colors molt singular.
La estructura urbana del poble té el seu origen en l’agrupació de diverses Masies i respectius camps de conreu al voltant de l’antic temple parroquial entre els S. XIV i S. XVIII. El projecte ocupa els antics camps de conreu de la Masia de Can Llaurador (segle XVI) i en ell conflueixen els dos accessos principals al poble, actuant com a ròtula entre el casc antic i els nous barris residencials. 

El Parc
La geometria organitzativa del Parc, troba el seu origen en els singulars camps de cultiu tradicionals del Maresme. El desnivell entre la Biblioteca i l’esplanada es salva amb una topografia aterrassada amb passos per a vianants i plantació arbustiva de floracions de colors que evoquen la imatge identificativa del lloc (Coronilla, Spartium, Lavandula o bouganvillea). El projecte treballa i potencia el color, l’olor, el dinamisme i la temporalitat a través d’espècies amb diferents floracions que mantenen durant tot l’any una varietat cromàtica que canvia amb les estacions.
L’ordenació del conjunt ha estat pensada per consolidar i generar noves vies de vianants que garanteixin la connectivitat amb el teixit urbà. Els camins i les traces dibuixades sobre el terreny pel pas de la gent, van establir el sistema de recorreguts del Parc. En sentit nord-sud discorre un dels recorreguts principals del parc per sobre la coberta enjardinada de la Biblioteca. Els laterals d’aquest camí deprimit són Lluernaris que proveeixen de llum natural l’interior de la Biblioteca i mostren l’activitat que s’hi desenvolupa. 

El parc disposa de tres zones diferenciades:
/ L’esplanada, de 3500 m2 a la part baixa del parc, equipada amb els serveis necessaris per acollir esdeveniments de caràcter popular.
/ Les Terrasses esglaonades de flors i colors amb plantació baixa i floracions de diferents colors (l’espígol, Santolina, convolvuls i bougambilies). 
/ El Bosc mediterrani és la part del parc més allunyada del casc antic i la més propera a l’àmbit de creixement del poble. Les plantacions son pins, alzines, mimoses i xiprers i un sotabosc de ginesta, Viburnum i altres plantes olfactives situades a les cruïlles de camins com el jessamí o el Cestrum nocturnum.El Parque, la Biblioteca Pública y la rehabilitación y transformación de la Masía de Can Llaurador en Archivo Municipal forman parte de un mismo proyecto de intervención.
El paisaje de Teià está fuertemente ligado al mar y al bosque mediterráneo, pero su intensa actividad agrícola en el cultivo de la vid y de la flor han modelado durante años un paisaje de terrazas y colores muy singular.
La estructura urbana del pueblo tiene su origen en la agrupación de varias Masías y respectivos campos de cultivo alrededor del antiguo templo parroquial entre los S. XIV y S. XVIII.
El proyecto ocupa los antiguos campos de cultivo de la Masía de Can Llaurador (siglo XVI) y tiene una posición estratégica dentro del Municipio. En él confluyen los dos accesos principales al pueblo y actúa como rótula entre el casco antiguo y los nuevos barrios residenciales.

La Biblioteca
La geometría organizativa del Parque, encuentra su origen en los singulares campos de cultivo tradicionales del Maresme con cultivos de flores y largas franjas de colores. La Biblioteca se ubica bajo un pliegue del terreno. Su fachada es la cara de uno de los taludes que caracterizan el solar, por encima de los cuales, concurren los caminos. La Biblioteca está perfectamente integrada en el entorno adoptando un lenguaje paisajístico que respeta el valor simbólico de la Masía como hito patrimonial. Lo antiguo y lo nuevo se suman armónicamente revalorizando el paisaje local y configurando lo que será la imagen representativa de la entrada en Teià. El programa, en el interior, se distribuye de forma clara y ordenada. El vestíbulo ocupa el espacio central y a cada lado se disponen el programa de adultos y el de niños. La Luz natural es uno de los principales protagonistas del espacio interior. Un largo lucernatio nos proporciona luz indirecta en las partes más alejadas de la fachada principal. La mesa de lectura de 70m de longitud, dispuesta a lo largo de la fachada, enfatiza la contemplación del paisaje y la relación entre el pueblo y sus habitantes, entre la naturaleza y las personas. Una celosia nos protege del sol y evoca la imagen de una librería llena de libros de colores que filtra la luz y recorta el paisaje proporcionando, en el interior, una atmosfera más íntima y agradable para la lectura. La cubierta ajardinada y la situación medio enterrada de la edificación proporciona al edificio una alta eficiencia energética aprovechando la inercia térmica del terreno. El agua de cubierta y drenajes, una vez finalizadas todas las fases, se conducirá hasta la antigua balsa de la Masía con el fin de reaprovecharla.

El Parque
El Parque, la Biblioteca Pública y la rehabilitación de la Masía de Can Llaurador forman parte de un mismo proyecto de intervención. El paisaje de Teià está fuertemente ligado al mar y el bosque mediterráneo, pero su intensa actividad agrícola en el cultivo de la vid y de la flor han modelado durante años un paisaje de terrazas y colores muy singular. La estructura urbana del pueblo tiene su origen en la agrupación de varias Masías y respectivos campos de cultivo alrededor del antiguo templo parroquial entre los S. XIV y S. XVIII.
El proyecto ocupa los antiguos campos de cultivo de la Masía de Can Llaurador (siglo XVI) y en él confluyen los dos accesos principales al pueblo, actuando como rótula entre el casco antiguo y los nuevos barrios residenciales.

La geometría organizativa del Parque, encuentra su origen en los singulares campos de cultivo tradicionales del Maresme. El desnivel entre la Biblioteca y la explanada se salva con una topografía aterrazada con pasos para peatones y plantación arbustiva de floraciones de colores que evocan la imagen identificativa del lugar  (Coronilla, Spartium, Lavandula o bouganvillea). El proyecto trabaja y potencia el color, el olor, el dinamismo y la temporalidad a través de especies con diferentes floraciones que mantienen durante todo el año una variedad cromática.La ordenación del conjunto ha sido pensada para consolidar y generar nuevas vías peatonales que garanticen la conectividad con el tejido urbano. Los caminos y las trazas dibujadas sobre el terreno por el paso de la gente, establecieron el sistema de recorridos del Parque. En sentido norte-sur discurre uno de los recorridos principales del parque por encima de la cubierta ajardinada de la Biblioteca. Los laterales de este camino deprimido son lucernarios que proveen de luz natural el interior de la Biblioteca y muestran su actividad.

El parque dispone de tres zonas diferenciadas:
/ La explanada, de 3500 m2 en la parte baja del parque, equipada con los servicios necesarios para acoger eventos de carácter popular.
/ Las Terrazas escalonadas de flores y colores con plantación baja y floraciones de diferentes colores  (lavanda, Santolina, convolvuls i bougambilies).
/ El Bosque mediterráneo es la parte más cercana al ámbito de crecimiento del pueblo. Las plantaciones son pinos, encinas, mimosas y cipreses con un sotobosque de ginesta, Viburnum y otras plantas olfativas en los cruces de caminos como el jessamí o el Cestrum nocturnum.


Texts © Berta Barrio
Photographs © Adrià Goula © Berta Barrio