/ 1er PREMI / Europan 10 - Genius Locci

.


Client
Ministerio de la Vivenda de España | Ayuntamento de Teruel | Gobierno de Aragón
Dates
2009
Architects 
Berta Barrio Uría i Josep Peraire Selva
Area
185 Ha
Awards
First Prize EUROPAN 10 in Teruel. 2010./                                                                           La relació que actualment té la ciutat de Teruel amb la Vega és gairebé inexistent. El pas de les vies del tren, la carretera nacional i els programes aliens han aïllat l’activitat que es produeix al seu interior. L’objectiu del projecte és integrar de nou la Vega en la vida de la ciutat, fer-la accessible al ciutadà regenerant i potenciant les seves característiques i recursos mediambientals, econòmics, socials i culturals. L’objectiu és també generar punts de connexió estratègics entre la Vega i Teruel i ampliar el ventall d’usos actuals (agrari / industrial-privat) amb activitats d’ús públic amb finalitats educatives, culturals, turístiques, esportives i de recerca.El projecte proposa una estratègia global desenvolupable en el temps en intervencions puntuals. Entre les intervencions proposades destacaríem l’ampliació i consolidació de la xarxa de recorreguts a peu, bicicleta i cavall; La ubicació d’equipaments en punts estratègics, reconversió d’edificis existents d’interès cultural generant nous pols d’atracció i la construcció de ponts-plaça augmentant la accessibilitat de la Vega i la connexió entre les “muelas”.Altres propostes són la creació d’un centre d’hípica, un sistema de miradors, l’adquisició de terrenys per a activitats d’investigació agroalimentària de cultiu ecològic i la creació d’un complex d’horts lúdics de cultiu recreatiu.       Finalment destacar la generació d’un nou barri d’habitatges, equipaments, terciari i aparcament a l’entorn de l’estació. Amb tot això el projecte pretén revitalitzar la Vega de Teruel, potenciant els seus recursos i mantenint la màgia del seu caràcter, el seu Genius Locci.


/ La relación que actualmente tiene la ciudad de Teruel con la Vega es casi inexistente. El paso de las vías del tren, la carretera nacional y los programas ajenos a ella han aislado la actividad que se produce en su interior. El objetivo del proyecto es integrar de nuevo la Vega en la vida de la ciudad, hacerla accesible al ciudadano regenerando y potenciando sus características y recursos medioambientales, económicos, sociales y culturales. El objetivo es también generar puntos de conexión estratégicos entre la Vega y Teruel y ampliar el abanico de usos actuales (agrario / industrial-privado) con actividades de uso público con fines educativos, culturales, turísticos, deportivos y de investigación. El proyecto propone una estrategia global desarrollable en el tiempo en intervenciones puntuales. Entre las intervenciones propuestas destacaríamos la ampliación y consolidación de la red de recorridos a pie, bicicleta y caballo; La ubicación de equipamientos en puntos estratégicos, reconversión de edificios existentes de interés cultural generando nuevos polos de atracción y la construcción de puentes-plaza aumentando la accesibilidad de la Vega y la conexión entre las “muelas”. Otras propuestas son la creación de un centro de hípica, un sistema de miradores, la adquisición de terrenos para actividades de investigación agroalimentaria de cultivo ecológico y la creación de un complejo de huertos lúdicos de cultivo recreativo. Por último destacar la generación de un nuevo barrio de viviendas, equipamientos, terciario y aparcamiento en el entorno de la estación. Con todo esto el proyecto pretende revitalizar la Vega de Teruel, potenciando sus recursos y manteniendo la magia de su carácter, su Genius Locci.


Texts and Images © Berta Barrio and Josep Peraire