Plan Estratégico para la Revitalización de la Vega y sus Límites con la Ciudad de Teruel

.

Client
Ayuntamiento de Teruel | Gobierno de Aragón
Dates
2010

Architects 
Berta Barrio Uría i Josep Peraire Selva
Area
350 Ha
L’objectiu de l’Estudi urbanístic és incorporar la proposta de revitalització de la Vega de Teruel, Guanyadora dels Premis Europan 10, a la Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU).

L’Estudi engloba una zona molt més àmplia que la establerta en el Concurs per donar una resposta unitària a tota l’Àrea de la Vega en contacte directe amb la Ciutat. S’estableixen dos àmbits d’estudi: la Vega i els Límits Urbans.

La Vega (350 Ha) s’ha dividit en 8 Sectors en funció de la Prioritat del seu desenvolupament i la pressió urbana a la que estan sotmesos. Els diferents Sectors es desenvoluparan mitjançant un Pla Especial que definirà  les Activitats, Usos, Elements de Protecció Ambiental i Ordenació del Paisatge així com la definició de la xarxa de recorreguts que ho estructura.

En els Límits Urbans s’han identificat 7 àmbits estratègics per a obrir  la Ciutat  a la Vega. Aquests inclouen la millora en els accessos i comunicacions  Vega-Ciutat, la Regeneració de teixits Urbans existents, el desenvolupament del Sector de la Estació de Tren i la dinamització de zones de la gran potencial cultural i patrimonial.

/ El objetivo del Estudio urbanístico es incorporar la propuesta de revitalización de la Vega de Teruel, Ganadora de los Premios Europan 10, en la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El Estudio abarca una zona mucho más amplia que la establecida en el Concurso para dar una respuesta unitaria a toda la Área de la Vega en contacto directo con la Ciudad. Se establecen dos ámbitos de estudio: la Vega y los Límites Urbanos.

El ámbito de la Vega (350 Ha) se ha dividido en 8 Sectores en función de la Prioridad de su desarrollo y la presión urbana en la que están sometidos. Los diferentes Sectores se desarrollarán mediante un Plan Especial que definirá las Actividades, usos, elementos de Protección Ambiental y Ordenación del Paisaje, así como la definición de la red de recorridos que lo estructura.

En los Límites Urbanos se han identificado 7 ámbitos estratégicos para abrir la ciudad a la Vega. Estos incluyen la mejora en los accesos y comunicaciones Vega-Ciudad, la Regeneración de tejidos urbanos existentes, el desarrollo del Sector de la Estación de Tren y la dinamización de zonas de la gran potencial cultural y patrimonial.

Texts and Images © Berta Barrio and Josep Peraire