Rehabilitació i Canvi d’Ús del Centre de Justícia Juvenil Can Llupià. Barcelona.

.


Client
GISA | Departament de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya
Dates
2005 - 2007

Architects 
Berta Barrio Uría I Sergi Godia Fran
Architectural  and Consultant Team
Sergi Lois, Josep Peraire, Adriana Manaia (Architects), Benedicto Gestió de projectes SLP  (Quantity surveyor), Josep Ma. Genescà  (Structures), Imogep SA (Engineers)
Construction Team
TEC’4 (Quantity surveyor)
Fomento de Construcciones y Contratas SA (Construction Company)
Photographs by
Adrià Golua
Construction Cost
6.687.582 €
Area
5.050 m2 (Building) + 2000 m2 (Ext)

L’edifici racionalista dels anys 70, ubicat en el Parc de Collserola de Barcelona, havia estat durant molts anys un psiquiàtric. L’objectiu del projecte era reconvertir-lo en un Centre de Justícia Juvenil, evitant construir nous cossos adjacents i conservant el funcionament dels accessos, jardins, i aspecte exterior de les façanes. 
Les principals actuacions que s’hi varen realitzar foren la re-distribució interior, estudi de diagnosi i assaig de la estructura i posterior rehabilitació (forjats originals reticulars sense capa de compressió) i adequació de façanes i nuclis interiors al nou ús i a la normativa actual d’accessibilitat i eficiència energètica.
El programa funcional està format, principalment, per 4 “mòduls residencials aïllats” amb 15 presos menors d’edat cada un, ubicats en les plantes pis. El Centre disposa d’espais de gestió, logística, control i vigilància, i espais d’activitats per als residents amb un gran nombre d’aules-taller i pistes esportives així com un hort-jardí a l’exterior.
La singularitat de l’obra ve donada pel tractament especial que reben els tancaments de façana. Donat que els interns són menors d’edat, l’objectiu de la seva estada en el centre és educativa i de reinserció social, per tant, el criteri de disseny és aconseguir un lloc amable sense renunciar a la màxima seguretat.
Dins les limitacions que comporta realitzar un edifici d’aquestes característiques el Centre de Justícia Juvenil de Can Llupià està tractat i pensat amb els mateixos criteris que la resta d’edificis que projectem. Fou important l’estudi de la llum i dels colors en els espais interiors així com el de la focalització de les vistes sobre la muntanya i la ciutat.

/ El edificio racionalista de los años 70, ubicado en el Parque de Collserola de Barcelona, había sido durante muchos años un psiquiátrico. El objetivo del proyecto era convertirlo en una Prisión de Menores, evitando construir nuevos cuerpos adyacentes y conservando el funcionamiento de los accesos, jardines, y aspecto exterior de las fachadas.
Las principales actuaciones que se realizaron fueron la redistribución interior, estudio de diagnóstico y ensayo de la estructura con la posterior rehabilitación y la adecuación de fachadas y núcleos interiores al nuevo uso y a la normativa actual de accesibilidad y eficiencia energética. El programa funcional está formado por 4 “módulos residenciales aislados” de15 presos cada uno, ubicados en las plantas piso. Además el Centro dispone de espacios de gestión, logística, control y vigilancia, y espacios de actividades para los residentes con un gran número de aulas-taller y pistas deportivas así como un huerto-jardín en el exterior.
La singularidad de la obra viene dada por el tratamiento especial que reciben los cerramientos de fachada. Dado que los internos son menores de edad, el objetivo de su estancia en el centro es educativa y de reinserción social por lo que el objetivo es conseguir un lugar amable sin renunciar a la máxima seguridad.Dentro de las limitaciones que conlleva realizar un edificio de estas características el Centro de Justicia Juvenil de Can Llupià está tratado y pensado con los mismos criterios que el resto de edificios que proyectamos. Fue importante el estudio de la luz y los colores en los espacios interiores así como el de la focalización de las vistas sobre la montaña y la ciudad.

Texts © Berta Barrio
Photographs © Adrià Goula