Nova St. Peter’s School. Barcelona.

.

Client
Redwood SA
Dates
2004 - 2007

Architects 
Berta Barrio Uría i Sergi Godia Fran
Architectural  and Consultant Team
Jesús de la Torre (Urban planner), Josep Peraire, Meritxell Moyà, Sergi Lois, Marta Uriarte (Architects) ,Benedicto Gestió de projectes SLP (Quantity surveyor), Josep Ma Genescà (Structure), Toni Tribó (Engineer)
Equip d’obra
Xavier Brullet (Engineer)
Construccions Solius SA (Construction Company)
Photographs by
Adrià Golua
Construction Cost
2.600.000 €
Area
1850m2 (Edif) + 2500m2 (Ext)

Awards
/ Finalist  Premis Catalunya Construcció. 2008.
Publications
/ Conarquitectura. Núm: 27
/ VIA Construcción. Núm: 51

L’edifici es va projectar com una ampliació del conjunt d’instal lacions de la St Peter ‘s School, amb l’objectiu de proveir d’una major dotació d’aules (12 en total) i una sèrie de serveis comuns: Àrees administratives i de Direcció, Àrea de professors i la Sala d’Actes-Auditori. Aquesta ampliació es troba en una zona lliure de l’escola existent, ocupada en part per pistes esportives a l’aire lliure  amb un nivell 5m inferior al del carrer d’accés (c / Ardena).

Adequació de l’obra a l’entorn
La volumetria de l’edificació s’adapta a la topografia existent minimitzant els moviments de terra i respectant la vegetació existent. La façana oest la més pròxima als veïns i amb l’accés principal consta de PB+1, mentres que la façana est és de PB+2.
El trencament de la longitud de la façana oest amb plans de diferents profunditats integra l’equipament en un barri eminentment residencial de cases unifamiliars. La disposició de totes les aules a façana est amb vistes sobre la ciutat de Barcelona dona a l’interior una gran sensació de confortabilitat i espai, mentre que des del carrer i les cases del voltant no s’aprecia la efervescent activitat de l’escola preservant la intimitat dels veïns.

La llum natural imprimeix caràcter
La protecció davant la incidència de la llum solar directa i el tractament de la llum natural mitjançant els retranquejos volumètrics (voladissos, gelosies i proteccions mòbils) caracteritzen l’edifici.
Les gelosies tamitsen la llum en els passadissos proporcionant una sensació de confortabilitat i recolliment. Pel contrari, els grans finestrals de les aules, protegits per voladius, pretenen fer de l’espai interior un espai saludable amb relació directe amb l’exterior.

El edificio se proyectó como una ampliación del conjunto de instalaciones del St. Peter ‘s School, con el objetivo de dotarse de un mayor número de aulas (12 en total) y servicios comunes: Áreas administrativas y de Dirección, Área de profesores y la Sala de Actos-Auditorio. Esta ampliación se encuentra en una zona libre de la escuela existente, ocupada en parte por pistas deportivas al aire libre con un nivel 5m inferior al de la calle de acceso (c / Ardena).

Adecuación de la obra en el entorno.
La volumetría de la edificación se adapta a la topografía minimizando los movimientos de tierra y respetando la vegetación existente. La fachada oeste, la más próxima a los vecinos y con el acceso principal, consta de Planta Baja y uno mientras que la fachada este es de Planta Baja y dos.
La rotura de la longitud de la fachada oeste con planos de diferentes profundidades integra el equipamiento en un barrio eminentemente residencial de casas unifamiliares. La disposición de todas las aulas en fachada este, con vistas sobre la ciudad de Barcelona, proporciona en el interior una gran sensación de confortabilidad y espacio. Desde la calle y las casas de alrededor no se aprecia la efervescente actividad de la escuela preservando la intimidad de los vecinos.

La luz natural imprime carácter.
La protección frente a la incidencia de la luz solar directa y el tratamiento de la luz natural mediante los retranqueos volumétricos (voladizos, celosías y protecciones móviles) caracterizan el edificio.
Las celosías filtran la luz en los pasillos proporcionando una sensación de confortabilidad y recogimiento. Por el contrario, los grandes ventanales de las aulas, protegidos por voladizos, pretenden hacer del espacio interior un espacio saludable con relación directa con el exterior.


Texts 
© Berta Barrio
Photographs © Adrià Goula